Nová píseň aneb pro lásku trpící desenter.
V Praze.
Tisk má čtyři listy, titulní stranu a sedm stran textu. Chybí nakladtel i rok vydání, určitě se jedná o 1. polovinu 19. století, dle hrubého odhadu 20. léta. V Knihopise jsem jej nenašla. K tomuto tisku je ještě přivázaná Nová píseň o předpověděné zkáze království Českého (viz. níže) a další čtyři potištěné listy byly odstřiženy.

Titulní strana

První strana
    Sedm let jsem již na vojně, vždy jsem se dobře choval, abych se vyznal důvěrně dost jsem děvčat milovál: však jen vždycky na krátky čas, každá mě omrzela, zvlášť, která se od začátku stále na mně věšela.
    O Baruško uejmilejší, tys jenom ta jediná, která jsi a vždycky byla, jak beránek nevinná, tvá ač jen sprostičká slova velmi se mi líbila, milovalas a vždy znova, mně za věrnost prosila.
    To mně nešťastného činí, že jsi byla vzdálená, ačkoliv jen jednu míli ode mě odtržena: často jsem bral povolení, bych moh eb et navštivit, až jsem dostal poručení, že jsem k tobě nesměl jít.
    Jednoho dne vstanouc časně, nemoh jsem díle spáti, bylo jasno bylo krásně počal jsem přemejšleti; co moje Baruška dělá, kyž jest k ní možná přijít, šel jsem hned žádat feldwebla, bych moh na špacír vyjít.
    Ten dobrý muž na mou žádost, hned mi povolení dal, neb byl již o mně přesvědčen, že jsem se dobře choval: jak jsem jen vešel za bránu, hned mi padlo na srdce, když si tak vyšel po ránu, doběhni si k Barušce.
    Dodal jsem si chutí k tomu, kdybych měl zdraví stratit, myslíc když se můžeš domu, záse v svůj čas navrátit, však u Barušky hodina zdála se mi minuta, já tam zůstal do večera, teprv mi bylo veta.
    Běžel jsem jako pták v letu bez pasu již se tmělo, však mé potěšení krátký, v žalost se obrátilo, tři sedláci proti mně jdouc hned se mne uchopili, do své vesnice mně táhnouc, na nohy pouta dali.
    Druhého dne pro rychtáře, s radostí pospíšili, pak všickni do kancaláře a tam jsau oznámili, že chytili desintéra, by správec dal písemost, v širém poli večír včera, o jakou měli radost.
    Ten druhý den mně zdrželi, já jsem se v pravdě přiznal, oni na mně doráželi abych se jenom vyznal, kam jsem odtud chtěl uteci, že vše na světlo vyjde, já víc slova nepromluvil, vidouc urputní lidé.
    Třetí den mně v poutech vedli zrovna k štobu našemu, když mně vojáci viděli byl jsem divný každému, pravíc co pak si to vspoměl, ten dobrý muž utíkat, kampak on svůj rozum poděl, teď bude pozdě pykat.
    Když mně k ferheru přivedli já jsem mluvil to samé, ach kterak mé tváře zbledli, když zde výmluvy žádné ode mne nechtěli přijmout, hned mně zas pryč odvedli, nebo právě též toho dne dva jsou v pravdě utekli.
    Čtvrtý den jsem byl vedený zas před pána majora, tam mně byl můj ortel čtěný od pána auditora, že jsem ponejprv provinil při rěgimentu z prostnosti byl mně můj trest ulehčený z ohledu mé mladosti.
    Třikrát skrze tři sta mužů skrz špicpruty běhati, to žádnému řícti nemůžu, kdybych se měl přiznati, ne tak ten trest, jako má čest obklíčila mé srdce, že mne nebude milovat myslíc Baruška více.
    A co tenkrát moje srdce muselas ještě snesti, když jsem vběhl do ulice k té největší bolesti spatřil jsem Barušku mojí, ona ruce spínala, s pláčem a velkou žalostí před majora klekala.
    Bože ty víš! jak mně bylo, já jsem rány necítil, mé srdce se rozpálilo, bych ji jen již políbil, jako pták v povětří lítal, bych moh jen ven vyskočit, na Barušku stále vzhledal, co bude dále činit.
    Baruška, ach smutný příběh z oči se mně zmizela, dřív než jsem z ulice vyběh padla na zem omdlela; moji dobří kamarádí, počali ji křísiti, chtěli jí přispěti, ona se brala k smrti.
    Na mně oči otevřela, když jsem volal jménem ji, vesele na mně pohledla, a tiskla ruku mojí, já zapoměl na bolesti, od země jsem ji ždvihal, tu teprv všickni seznali že jsem vrchní nepřelhal.
    Mně od ní pryč odtrhnuli, od ní vedli do špitála i mou Barušku těšili, až se zase zasmála, že budou mé představeni všickni za mně prositi, bychme spolu co nejdříve mohli oddaní býti.
    Láska mně léku přidala, zhojila mně mé rány, po vyjití ze špitála byl jsem s ní hned oddaný, já jsem její ona moje, odměnila bolesti, a nyní jsme živi svorně, a lásce a upřímnosti.
Konec.Nová píseň o předpověděné zkáze království Českého
1848.
Tisk má čryři listy, titulní stranu a sedm stran textu, odstavce jsou číslovány. Chybí nakladtel i místo vydání.

Titulní strana

První strana
    1. Ve jménu tvém nejsvětějším, náš Pane Kriste Ježíši, začnu teď toto spívání, dej k tomu své požehnání.
    2. Ach Čechové se sejděte, všickni lidé poslechněte, co vám budu zpívati, budoucí věc zvěstovati,
    3. Prorocké předpovědění, teď o naší České zemi, co má hrozného přijíti, nesluší déle tajiti.
    4. A však jestliže v sprostnosti, Čechové a v upřímnosti, budou v bázni Boží státi, chce je Pán Bůh ostříhati.
    5. Ale jakžby zlé činili, od ctných mravů odstoupili, následujíc nepravostí, cizozemců jejich zlosti.
    6. Dá jim Bůh krále přísného, a to z národu cizého, kterýž tresce pejchu jejich, nebude litovat jich.
    7. Takové přijdou trápení, těta i duší soužení, že mnozí raděj umříti zvolí nežli živu býti.
    8. Přijdou leta neourodná, že se dva na lánu ledva, s těžkostí budou živiti, aby mohl svůj chléb míti.
    9. K tomu náramné drahoty, hlad ukrutné těžké psoty, budou lidé hladem mříti, jiní se hrozně trápiri.
    10. Dopustí také Bůh dále smrti náhlé nenadále, morní a těžké nemoci, soužíce je dne v noci.
    11. Dav bídu a naříkání, daně mnohé šacování, pro hříchy Pan Bůh dopustí, když se ho Čechové pustí.
    12. Praha ta přijde k zkažení, s mnohými městy k spuštění, tak že jí ledva znamení pozůstane v České zemi.
    13. Též od nepřátel soužená Praha bude i zkažená stavení ohněm spáleno, a bude s zemí smíšeno.
    14. Tak že když forman pojede, mrští bičem a tak řekne: Lyhle Praha byla tuto někdy, a radhaus byl tamto.
    15. Země Česká žalostiti, bude náramně truchliti, pro Prahu, Horu a Žatec, i také Králový Hradec.
    16. Před pádem pak země České, na Čechy tři metly těžké, válka, mor, také hlad přijdon, jestli se káti nebudou.
    17. Když se budou leta sudou počítat, lehčejší budou, pakli lichou, tedy těžší trvat budou na čas delší.
    18. Proroctví toto že není křivé, toho jsou znamení toto, jenž mají předjíti, největší zlé tím jíti.
    19. První že bude vádnouti, na hoře Blanické schnouti dříví pomalu od vršku, proměnu velkou.
    20. Jestli se to nepolepší, v tom dopustí Pán Bůh horší nepřátelé od čtyrech stran, jenž zlé zbije skrz svou zbraň.
    21. První vojsko od půl noci přitáhne s velikou mocí položí se a roztáhnou, mezi Kouřímem a Prahou.
    22. Na špitálsku tu se bíti budou sobě krev cediti, odtuď meč k Blaníku půjde mnohé mordovati bude.
    23. Druhé vojsko od východu bude dělat velkou škodu mezi Horou e Čáslaví své vojenské šíky spraví.
    24. Třetí vojsko od poledne, okolo Tábora lehne, a bude všecko hubiti s Čechy se ukrutně bíti.
    25. Čtvrté vojsko od západu bude vykonávat vraždu, od Plzeňska k mostu, Žatči, to bude ze všech největší.
    26. Tehdáž jakž dí Ján v zjevení, mříti budou zarmoucení, buď těž i ta sedmá báně tu vylitá hněvu Páně.
    27. A stane se země hnutí, veřejně lidu pohnutí, jakéž nebylo na zemi nikdy od světa stvoření.
    28. Veliké krvi prolití pod Blaníkem též má býti, mezi Nadčeradcem nejvíc, blěíko ode vsi Bejkovic.
    29. Jest pod tou vsí rybník jeden, ten bude krví naplněn, a poteře krev potokem, jako voda pod Blaníkem.
    30. A nepřátelé zmámení potom budou předešení, že se sami mordovati budou, spolu potýkati.
    31. A v tom Pán Bůh pomoc divnou svým učiní neomylnou, s prostředku hory Blanícké, muže silné a rytířské.
    32. Vyšle, kterež je sobě sámy, k tomu vítězství chová tam, kterážto odtuď vidouce, a nepřátelé hubíce.
    33. Jakž to Boží vojsko vyjde, strach na nepřátele přijde, budou hrozně zmordování, jiní ven z země vyhnání.
    34. U Rejna Kolína jistě, kdež nepřátelé v tom místě, skutkem mají zahynout, konec vzíti a padnouti.
    35. I v Čechách u Blaníka, blíž řečeného rybníka, bude čtrnáct dní trvati bitva silná se konati.
    36. Po té bitvě čtrnáctý den, toho Bůh schová, vyjde ven, pobožní se shledavati budou spolu radovati.
    37. Tu sedmého anjela hlas vyjde požehnání v ten čas, v kterým ho Bůh dá dočkati, budou jemu děkovati.
    38. Jakž dí svatý Jan v zjevení, v jedenáctým položení, že budou Boha chváliti, hlasové věrných tak zníti.
    39. Řkouce království učiněno jest Pána Boha našeho, a v tom světě napraveno, skrze Krista syna jeho.
    40. O pane Ježíši Kriste; dejž nám přečkat všecko šťastně, bychom se radovali, tebe věčně velebili. Amen.


morrigna.xaint.net pište na: klara.parolkova (zavinutec) seznam.cz